Position Paper ‘Verloskunde en Prenatale Geneeskunde’

Graag nodigen wij u uit om kennis te nemen van de position paper van de subafdeling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde, onderdeel van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC in Rotterdam.

Hierin presenteren wij onze ambities, visie en strategie om de beste zorg in relatie tot zwangerschap en geboorte te realiseren, zowel binnen ons ziekenhuis met innovatieve topreferente zorg, in de stad Rotterdam als daarbuiten.


Wij nemen dus ook verantwoordelijkheid voor de perinatale gezondheid van de gehele bevolking en werken daarom steeds meer samen met overheden, organisaties en beroepsgroepen in het land. De verdere ontwikkeling van integrale zorg op maat zal die samenwerking in alle opzichten verder doen intensiveren. Verbeteren van zorg begint met nieuwe kennis uit grensverleggend multidisciplinair translationeel wetenschappelijk onderzoek. Door maatschappelijke valorisatie willen wij dit aanwenden voor de verbinding van de verloskundige zorg met de publieke gezondheid.

De kwaliteit van de zorg en het onderzoek wordt mede gevormd door de binding en samenwerking met de andere vakgebieden binnen het ziekenhuis. Onze vakinhoudelijke visie heeft geresulteerd in een nieuwe sector Verloskunde en Neonatologie binnen het thema Sophia van het Erasmus MC.

Wij stellen uw reactie op deze position paper erg op prijs en kijken uit naar nieuwe samenwerkingen.

Gebruik de menuknop rechtsboven ( ) om snel te navigeren. U kunt daar ook een overzicht vinden van de titels en de links naar de diverse toelichtende teksten waarnaar in de hoofstukken wordt verwezen. Aan de linkerzijde staan de toelichtende teksten hoofdstukken eveneens genoemd.

Namens alle medewerkers,

Prof. dr Eric A.P. Steegers, gynaecoloog

Wie zijn wij?

De subafdeling Verloskunde en Prenatale Geneeskunde is onderdeel van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie samen met de subafdelingen Voortplantingsgeneeskunde en Gynaecologische Oncologie. Het is binnen dit vakgebied de grootste academische kliniek in Nederland. Het vormt samen met de subafdeling Neonatologie van de afdeling Kindergeneeskunde de sector ‘Verloskunde en Neonatologie’ binnen het thema Sophia van het Erasmus MC.

Wij zijn een enthousiaste, ambitieuze groep van 13 perinatologen, een internist, een fellow perinatoloog, 8 arts-echoscopisten, 11 klinisch verloskundigen en een grote groep wetenschappelijke medewerkers waaronder een hoogleraar periconceptie epidemiologie, een hoogleraar perinatale zorg & public health en omme nabij 30 promovendi. De topklinische zorg profileert zich naast de behandeling van de ernstig bedreigde en zieke foetus, in de zorg voor de ernstige cardiovasculair gecompromitteerde zwangere vrouw waarvoor naast 36 obstetrische high care bedden ook 3 obstetrische IC units beschikbaar zijn.

In 2015 zal de nieuwbouw van het verloskamercomplex beschikbaar zijn, inclusief een unieke operatieve spoedinterventiekamer, aanpalend aan het eerstelijns Geboortecentrum-Sophia. Het wetenschappelijk onderzoek concentreert zich op speerpunten ‘Embryonale Gezondheid en Foetale & Neonatale Zorg’ en ‘Transmurale Verloskundige Zorginnovatie’.

Ambitie

Zorg

Wij hebben de ambitie om de zorg rondom de zwangerschap te verbeteren waarbij de hoogst mogelijke kwaliteit wordt nagestreefd. Te beginnen binnen ons academisch ziekenhuis met de beste topklinische behandeling van patiënten met een hoog risico op ernstige foetale of maternale problemen, afkomstig uit de grootste regio van het land. Patiënten moeten hierin alle vertrouwen hebben. Medewerkers moeten trots zijn in deze organisatie te kunnen werken. Wij willen de kwaliteit van ons werken steeds verbeteren. Daarom bouwen wij aan een nieuw verloskamercomplex met een unieke operatieve spoedinterventiekamer. De nieuwe samenwerking binnen de sector Verloskunde en Neonatologie maakt dit ook mogelijk.

Kennis

Betere zorg begint met nieuwe kennis. Wij willen internationaal onderscheidend wetenschappelijk onderzoek verrichten. Binnen onze afdeling is dit maximaal geïntegreerd met de patiëntenzorg en gedragen door iedereen. Wij voelen echter ook een verantwoordelijkheid voor het verminderen van de ongelijkheid in de perinatale gezondheid van de algemene bevolking in de stad Rotterdam, en daarbuiten. Het kwetsbare gezin staat daarbij centraal. Wij willen leidend zijn in daarvoor noodzakelijke transmurale verloskundige zorginnovatie. Daarbij staat integratie van de verloskundige keten voorop, met zorg op maat waarin de maximale inbreng van de unieke competenties van zowel de verloskundige als de gynaecoloog in de zorg rondom een zwangerschap wordt gegarandeerd. De transmurale maatschappelijke valorisatie, ofwel verzilvering, van resultaten van ons translationeel onderzoek heeft daarom prioriteit.

Beroepspraktijk

Zorgverleners en overheden verbinden daarin de verloskundige zorg, kraamzorg, de publieke gezondheid en de jeugdzorg. Dit verhoogt de kans dat een kind gezond wordt geboren met optimale kansen op een goede toekomstige gezondheid en ontwikkeling. Door de samenwerking met het Geboortecentrum Sophia en de Verloskunde Academie Rotterdam bestaat er direct contact met de beroepspraktijk in het veld. Ons vakgebied binnen het Erasmus MC staat daarmee midden in de samenleving. Studenten geneeskunde en verloskunde, klinisch verloskundigen en gynaecologen worden vanuit deze ambitie opgeleid tot vakkundige, onderzoekende en weerbare zorgverleners, toegerust voor de toekomst.

Visie

Levensloop benadering

Leidend thema: Embryonale gezondheid en foetale & neonatale zorg

Het vakgebied verloskunde en neonatologie maakt een snelle ontwikkeling door. In de zorg en het wetenschappelijk onderzoek is voor ons de levensloopbenadering leidend. Daarin speelt zwangerschap en geboorte een centrale rol in het continuüm van het leven. Embryonale en foetale ontwikkeling heeft niet alleen een directe relatie met de gezondheid van het pasgeboren kind, maar ook met de gezondheid en kansen van het individu op latere leeftijd. De gezondheid van de aanstaande ouders in de periode rondom de bevruchting is daarom hiervoor al mede bepalend. Het beloop van de huidige zwangerschappen en geboorten is daarom van invloed op de gezondheid van toekomstige generaties. Zowel de zorg als het wetenschappelijk onderzoek moet aan deze visie worden aangepast en dit vormt dan ook de essentie van de strategie van ons handelen in de komende 10 jaar.

Zowel de zorg, het onderwijs als het onderzoek binnen de sector verloskunde en neonatologie heeft daarom als leidend thema ‘Embryonale gezondheid en foetale & neonatale zorg’, geïnspireerd door die levensloopbenadering. Hiermee wordt ook duidelijk de vakgebieden van de verloskunde en neonatologie één zorgcontinuüm vormen. Ons vakgebied staat hiermee in het centrum van de levenscyclus beginnende bij de bevruchting, de zwangerschap, de kindertijd, de pubertijd en de voortplanting. In ons handelen staat centraal dat nieuwe kennis door translationeel onderzoek, zoals dat van de Rotterdam Predict studie en Generation R moet worden vertaald in betere zorg, zowel binnen als buiten ons ziekenhuis.

Omdat betere kennis over embryonale en placentaire gezondheid bepalend is voor de verdere ontwikkeling van ons vakgebied bestaat er een natuurlijke aansluiting bij het vakgebied van de voortplantingsgeneeskunde. De periconceptie periode beslaat beide vakgebieden en dit zal zowel in de zorg als het onderzoek toenemend zichtbaar zijn. Dit zal ook tot een heroverweging leiden van de organisatorische inbedding in het thema Sophia van het Erasmus MC, te beginnen met het vormen van één sector Voortplantingsgeneeskunde, Verloskunde en Neonatologie (VVN).

De zorgpraktijk van ons vakgebied in Rotterdam en andere grote steden is veeleisend. Dit heeft te maken met de typische grote stadsproblematiek en de verwante grote verschillen in perinatale gezondheid. Zowel de multi-etnische samenstelling van de bevolking als de grote invloed van armoede en achterstand spelen een rol. Bovendien komt ernstige psychosociale- en psychiatrische problematiek vaak voor. Toekomstige zorgverleners moeten hierop worden voorbereid door inspirerende onderwijs- en opleidingsprogramma’s. Het continueren van de relatie met de stad en de beroepspraktijk in het veld is daarom belangrijk. Wij hebben daarin een sterke positie door de samenwerking met Hogeschool Rotterdam in de Verloskunde Academie Rotterdam en de contacten in het land door de onder onze verantwoordelijkheid uitgevoerde zorginnovatieprogramma’s zoals Healthy Pregnancy for All.

Door de maatschappelijke valorisatie van nieuwe kennis door translationeel onderzoek willen wij mede sturing geven aan zorginnovatie in het land. Naast ‘Embryonale Gezondheid en Foetale & Neonatale Zorg’ is ons tweede speerpunt in het onderzoek daarom gedefinieerd als ‘Transmurale Verloskundige Zorginnovatie’, gericht op het vormgeven van de zorg rondom het begin van de zwangerschap en het terugdringen van de grote verschillen in perinatale gezondheid. Transmurale verloskundige zorginnovatie past ook geheel in de ambitie van het Erasmus MC, uitgedragen in Koers 018, om verantwoordelijkheid te willen dragen voor de gezondheid van de algemene bevolking. Het past ook in de doelstellingen van de academische coalitie van de Erasmus universiteit met de Gemeente Rotterdam (‘Gezond in de stad’). Het Erasmus MC en de Erasmus universiteit staan midden in de stad en willen ten aanzien van het welzijn van de Rotterdamse bevolking ook een belangrijke rol spelen.

Wij leveren persoonlijke zorg op maat voorafgaand, gedurende en na de zwangerschap. Zorg wordt gegeven aan vrouwen die een hoog risico zwangerschap doormaken of hebben doorgemaakt gerelateerd aan verloskundige, medische, chirurgische of genetische complicaties. De afdeling Verloskunde en Gynaecologie ondersteunt vrouwen gedurende hun levensloop vanaf de reproductieve leeftijd tot de menopauze en daarna. De patiënt wordt gezien als partner in de zorg. Dokters, verloskundigen, verpleging en ondersteunend personeel zijn allen belangrijk voor de afdeling. Samen met de wetenschappelijke medewerkers leren we van elkaar en verrichten we onderzoek ter bevordering van de wetenschap en de kwaliteit van de medische zorg.

Strategie

Vertaling van zorgcontinuüm in organisatie

toegerust voor de toekomst

Door de levensloopbenadering als uitgangspunt te nemen, wordt de verbinding tussen de verloskunde en de neonatologie binnen de sector verloskunde en neonatologie verder verstevigd en zal deze sector in 2015 worden uitgebreid met het vakgebied van de voortplantingsgeneeskunde. Dan ontstaat een nieuwe sector Voortplantingsgeneeskunde, Verloskunde en Neonatologie, afgekort als VVN. Deze verbinding zal leidend zijn in de zorg, het wetenschappelijk onderzoek, het onderwijs en de opleiding. Onze sector heeft het centrale thema voor de zorg en het wetenschappelijk onderzoek benoemd als ‘Embryonale Gezondheid en Foetale & Neonatale Zorg’.

Ten aanzien van het speerpunt transmurale verloskundige zorginnovatie zijn er een aantal kenmerkende resultaten en ontwikkelingen zoals; a. de totstandkoming van het eerstelijns Geboortecentrum Sophia, b. regionale en landelijke zorginnovatieprogramma’s ter verbrede antenatale risicoselectie en zorg in relatie tot niet-medische risico’s gerelateerd aan armoede (en daarmee de introductie van nieuwe thema’s zoals ‘sociale verloskunde’, ‘shared care’ en ‘embryonale gezondheid’) en c. e-health zorginnovatie, voor persoonlijke coaching ter verbetering van voedings- en leefstijlgewoonten. Binnen ons ziekenhuis wordt de verloskundige zorg geinnoveerd door verdere profilering van de ‘Obstetric Medicine’ , en het initiatief voor een nieuw vakgebied ten behoeve van de topreferente zorg voor de ernstig zieke zwangere vrouw, ‘Obstetric Critical Care’ genoemd.

In een tijd waarin groei binnen de gezondheidszorg is gelimiteerd zal binnen onze afdeling toenemend een keuze worden gemaakt voor de hoog complexe derdelijns zorg met een vermindering van het volume tweedelijns zorg (uiteindelijke verdeling respectievelijk 70% en 30%). De keuze welke tweedelijnszorg wel wordt gegeven wordt bepaald door de adherentie van de twee eerstelijns verloskundige praktijken die gebruik maken van het Geboortecentrum Sophia, de afspraken met de andere ziekenhuizen in de stad en onze prioriteiten in het wetenschappelijk onderzoek.

Zowel in de profilering van kernactiviteiten als het voeren van een regionale regie in de zorg rondom zwangerschap en geboorte liggen kansen binnen de Medical Delta. In het komende jaar wordt een start gemaakt met een samenwerking met de Verloskunde en Gynaecologie van het Leids Universitair Medisch Centrum.

 

Wij werken actief aan een kwaliteitscultuur. Belangrijke onderdelen daarvan zijn patiëntveiligheid, participeren in en mede leiding geven aan de perinatale audit en een toekomstige audit van de sector Verloskunde en Neonatologie door een internationaal panel van deskundigen op het gebied van de perinatologie en het gerelateerde wetenschappelijk onderzoek.

De volgende doelstellingen zullen worden gehanteerd voor het sturen op kwaliteit: optimale patiëntenzorg (laag complicatie-niveau), hoge patiënttevredenheid, hoge medewerkerstevredenheid, implementatie van een wetenschappelijk integriteitsmodel, 70% van de wetenschappelijke publicaties in tijdschriften in de hoogste 10% van impact, een Crown indicator van >1.5, aantoonbare landelijke en internationale samenwerking op het gebied van wetenschap en aantoonbare maatschappelijke valorisatie van nieuwe universitaire kennis.

Tenslotte, onze visie en strategie om de zorg rondom zwangerschap te verbeteren worden steeds verantwoord in landelijke en internationale publicaties.

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of opmerkingen over deze position paper, neemt u dan contact met ons op via onderstaande gegevens of door middel van het invullen van het formulier hiernaast.

Bezoekadres Erasmus MC
's-Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

Tel. 010 7036886
Mail: j.claessens@erasmusmc.nl

Stuur een bericht