Obstetric Critical Care

Binnen het tweede speerpunt van onderzoek en zorg binnen de subafdeling, transmurale verloskundige zorginnovatie, wordt ook prioriteit gegeven aan de academische profilering in de zorg voor de ernstig zieke zwangere vrouw. ‘Obstetric critical care’ wordt vormgegeven samen met de afdeling anesthesiologie en in samenwerking met de afdelingen Cardiologie en Vasculaire Interne Geneeskunde. Deze zorg richt zich vooral op de ernstig cardiovasculair gecompromitteerde vrouw, tijdens haar zwangerschap en rondom de bevalling. Er bestaat in die periode een sterk verhoogde kans op foetale en maternale morbiditeit, wat naar verhouding zeer snel kan optreden. Daarom is op het nieuwe verloskamercomplex voorzien in een verloskamer waar de mogelijkheid bestaat tot een operatieve spoedinterventie middels een sectio Caesarea. Binnen die voorziening kan zowel de baring worden ingeleid als ter plekke, zonder verplaatsing, een spoed sectio Caesarea worden uitgevoerd. De bewaking van de vrouw voorafgaand aan de inleiding en na de bevalling vindt ook plaats in het verloskamercomplex op een van de drie hoogtechnologische obstetric critical care units (OCCU).

De verantwoordelijkheid van die zorg zal door onze staf worden gedeeld met een groep van toegewijde obstetrisch anesthesiologen. Obstetric critical care vereist een multidisciplinaire benadering, ‘evidence based critical care decision making’ en een toegerust team van obstetrici, anesthesiologen, klinisch verloskundigen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. In relatie tot het wetenschappelijk onderzoek dienaangaande zal zowel de maternale intensieve hemodynamische als cerebrale monitoring verder worden ontwikkeld.

(FUPEC)(follow up na pre-eclampsie programma)

Tijdens een structureel multidisciplinair overleg tezamen met de cardiologen en anesthesiologen worden cardiovasculair belaste zwangere vrouwen al in een vroeg stadium in de zwangerschap besproken waarbij een beleid voor begeleiding in de zwangerschap en de partus wordt afgesproken.